VEREJNÁ SÚŤAŽ

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov vo verejnej súťaži.

Zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku VVO 2013/72 pod číslom 05598-MST dňa 12.04.2013 a v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2013/S 071-118255 dňa 11.04.2013, vyhlásil verejný obstarávateľ L. a R.D. spol. s r.o. Veľký Biel nadlimitnú zákazku formou verejnej súťaže na dodávku tovaru: „Inovácia technologického zariadenia, zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti L. a R. D. spol. s r. o.“.
Na základe vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a ponúk a na základe výsledkov elektronickej aukcie sa úspešným uchádzačom stal Rostislav Hložek, Bošovice 188, 683 55 Bošovice, Česká republika, IČO: 188 196 64 s cenou za predmet zákazky 187 000.- EUR bez DPH. Uchádzač Rostislav Hložek bol jediným uchádzačom, ktorý predložil súťažnú ponuku.

Toto oznámenie sa zverejňuje v súlade s §44, ods.2 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prostredníctvom jednoduchého formulára
sa nás môžete pýtať on-line, radi vám
odpovieme.